श्री.अ.वा.गिते यांचा सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या (गट-ब) मधील पदावरील परिवीक्षा कालवधी संपुष्टात आणण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply