मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply