मराठी भाषा विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील गट-ड संवर्गातील 25 टक्के पदे निरसित करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply