महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील अधीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित), वरिष्ठ लिपिक व ग्रंथालयीन सहायक, गट-क या पदांचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply