भाषा संचालनालयातील सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली)/विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवगांतील अविकाऱयांची अनुक्रमे दि.01.01.2014, दि.01.01.2015,दि.01.01.2016, दि.01.01.2017 व दि.01.01.2018 रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply