मंत्री (मा. श्री. दीपक वसंतराव केसरकर)

अपर मुख्य सचिव
(श्रीम. मनीषा पाटणकर-म्हैसकर)

उप सचिव
(रिक्त)

अवर सचिव (आस्था)
(श्रीम. उर्मिला धादवड)

अवर सचिव, (गृहव्यवस्थापन)
(श्री. नितिन जाे. डंगारे)

अवर सचिव (भाषा)

कक्ष अधिकारी (आस्था-१)
(श्री. प. नं. बहुरे)
 

 


कक्ष अधिकारी (भाषा-३)
(श्रीम. ऐश्वर्या नि. गोवेकर)

कक्ष अधिकारी (भाषा-१)
(श्री. मा. ल. ल्हायकर)

कक्ष अधिकारी (रोख शाखा)
(श्रीम. वासंती‍  मि. काळे)

कक्ष  अधिकारी (भाषा-२)
(श्रीम. राजश्री उ. बापट)  

कक्ष अधिकारी (आस्था-२)
(श्रीम. वै. ल. वाघमारे)

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प शाखा)
(श्रीमती मनिषा शिंदे)

कक्ष अधिकारी (नोंदणी शाखा)
(श्री. अशोक काजारे) (अ.का.)