शासनाने राज्य कारभाराची भाषा मराठी राहील असे धोरण दि.१ मे, १९६० रोजी जाहीर केले. मराठी राजभाषा धोरणाचा एक भाग म्हणून शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक ओएफएल-११५९ बी, दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मुख्य कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई येथे असून, संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय कार्यालये आहेत. भाषा संचालनालयामार्फत खालील कामकाज हाताळण्यात येते :-

  • राजभाषा मराठी विषयक शासनाचे धोरण राबविणे.
  • प्रशासनिक परिभाषा कोश व मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करणे.
  • अमराठी भाषिक अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी मराठी भाषा परीक्षा आयोजित करणे. केंद्र / राज्य अधिनियमांचा अनुवाद करणे.
  • महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयात त्रिभाषा सुत्राचा वापर होतो किंवा नाही हे पाहणे.
  • शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासंबंधीच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शासकीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, जिल्हा परिषद कार्यालये यांची तपासणी करणे व त्यांना मार्गदर्शन करणे इत्यादी.
  • भाषा संचालनालयाची अधिक माहिती http://directorate.marathi.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.