महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग,
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२.
                           दूरध्वनी क्र. – २२७९४१७०                                                                       ई-मेल: aishvarya.govekar@nic.in

क्रमांक:- संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/आस्था-१                                                                                                   दिनांक  :-०९.०८.२०१९

कार्यालयीन आदेश

                     दिव्यांग व्यक्तीं हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम १९ व २३ मधील तरतुदीनुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या सोयी सुविधांच्या अमंलबाजवणीतील तक्रारी दूर करण्यासाठी  मराठी भाषा विभागातील खालील अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ३ येथे नमूद केलेल्या पदावर नेमणूक करण्यात येत आहे.

अ.क्र. नाव व पदनाम नेमणूक करण्यात आलेले पदनाम कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक
१. श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव, अवर सचिव

तक्रार निवारण अधिकारी

                २२८५१२२२                        विस्तार क्र.४१६४
२. श्रीम. अ. अ. गावडे, सह सचिव

अपिलीय अधिकारी

                  २२०२०६८०                    विस्तार क्र.३३६७

 

 सही/-
 (ऐश्वर्या नि. गोवेकर)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

१. श्रीमती अ. अ. गावडे, सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
२. श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव, अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
३. कक्ष अधिकारी (अ.क.२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ यांना त्यांच्या क्र.न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र.०१/       अ.क्र.२, दि.०२.०८.२०१९ च्या पत्रास अनुसरुन अग्रेषित.
४. वैयक्तिक नस्ती/ निवडनस्ती. कार्यालयीन आदेशाची मूळ प्रत डाऊनलोड करा..