महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग,
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२.
                           दूरध्वनी क्र. – २२७९४१७०                                                                       ई-मेल: aishvarya.govekar@nic.in

क्रमांक:- संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.११३/आस्था-१                                                                                    दिनांक  :-२०.०८.२०२०

संदर्भ :- या विभागाचे सम क्रमांक दि.०९.०८.२०१९ चे आदेश

कार्यालयीन आदेश

                    संदर्भाधीन दि.०९.०८.२०१९ चे आदेश अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

२.        दिव्यांग व्यक्तीं हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम १९ व २३ मधील तरतुदीनुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या सोयी सुविधांच्या अमंलबाजवणीतील तक्रारी दूर करण्यासाठी  मराठी भाषा विभागातील खालील अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ३ येथे नमूद केलेल्या पदावर नेमणूक करण्यात येत आहे.

अ.क्र. नाव व पदनाम नेमणूक करण्यात आलेले पदनाम कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक
१. श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव, प्र.उप सचिव

अपिलीय अधिकारी

                २२८५१२२२                        विस्तार क्र.४१६४
२. श्रीम. ऐश्वर्या नि.गोवेकर, कक्ष अधिकारी

तक्रार निवारण अधिकारी

    २२७९४१७०

 

 सही/-
 (ऐश्वर्या नि. गोवेकर)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

१. श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव, प्र.उप सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
२. श्रीम. ऐश्वर्या नि.गोवेकर, कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२.
३. कक्ष अधिकारी (अ.क.२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
४. वैयक्तिक नस्ती/ निवडनस्ती. कार्यालयीन आदेशाची मूळ प्रत डाऊनलोड करा..