मराठी भाषा विभागाशी संबंधीत विविध उपक्रम विभागाकडून हाताळण्यात येतात. विभागाच्या कामात सहाय्य करण्याकरीता त्या-त्या विषयातील तज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्यात येते. त्याकरीता क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कामाशी निगडीत पुढीलप्रमाणे समित्या/मंडळ गठीत करण्यात आल्या आहेत.

अ.क्र. कार्यालयाचे नांव समितीचे नांव व शासन निर्णय
मराठी भाषा विभाग
अभिजात भाषा समिती
मराठी भाषा विभाग शा.नि.क्र. अभिजा-२०१२/प्र.क्र.२२/भाषा-४ दि.१९/०७/२०१३
भाषा संचालनालय
भाषा सल्लागार समिती
मराठी भाषा विभाग शा.नि.क्र. भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१ दि.२६/१२/२०१८

एतदर्थ मंडळ मराठी भाषा परिक्षा
मराठी भाषा विभाग शा.नि.क्र. मभाप-२०१२/५६३/प्र.क्र.१५७/२०१५/भाषा-२ दि.२३/०२/२०१५

एतदर्थ मंडळ हिंदी भाषा परिक्षा
सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. हिंभाप-१०८८/१२७/प्र.क्र.१२/८८/वीस दि.१९/०२/१९८८

एतदर्थ मंडळ मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परिक्षा
मराठी भाषा विभाग शा.नि.क्र. मटंप-२०१४/१३७/प्र.क्र.५२/भाषा-२ दि.०९/०७/२०१५
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ
विश्वकोश निर्मिती मंडळ
मराठी भाषा विभाग शा.नि.क्र. विनिमं-२०१८/प्र.क्र.१११/भाषा-२ दि.०५/०३/२०१९
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ
साहित्य आणि संस्कृती मंडळ
मराठी भाषा विभाग शा.नि.क्र. सासंमं-२०१८/प्र.क्र.९९/२०१८/भाषा-३ दि.२६/१२/२०१८
राज्य मराठी विकास संस्था
राज्य मराठी विकास संस्था नियामक मंडळ
मराठी भाषा विभाग शा.नि.क्र. रामवि-२०१४/प्र.क्र.४४/२०१४/भाषा-३ दि.१७/१०/२०१५